Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
English •   
  


ПРОЕКТ "ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА САМОТНИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОБЩИНА КУЛА " - ОПИСАНИЕ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
   
Име ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА САМОТНИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОБЩИНА КУЛА
 
Реф. номер BG051PO001-5.2.07-0028-С-0001
 
Териториален обхват Община Кула: гр.Кула и селата Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово и Полетковци.
 
Продължителност 14 месеца (01.01.2011 - 29.02.2012г.)
 
Цели Обща цел: Намаляване на риска от попадане в институции и подобряване на качеството на живот и на възрастни хора със силно затруднено самообслужване от община Кула.
Специфични цели:Развитие на социалната услуга в общността „домашен помощник” и подобряване на нейното качество;Развитие на местното партньорство при доставката на социални услуги в общността
 
Дейности Създаване и работа на Съвет за сътрудничество към проекта; Разработване на административно-документална система; Разработване на печатни материали; Информиране и набиране на потенциални потребители; Оценка на потребностите и подбор на потребители; Набиране на домашни помощници;
Обучение на ДП; Договаряне и планиране на социалната услуга; Предоставяне на услугата от ДП; Супервизия на ДП; Мониторинг на услугата;
Оценка на резултатите от проекта; Популяризиране на проекта.
 
Целева група Самотно живеещи възрастни хора (над 65 години) на територията на общината, които по причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и не ползват други социални услуги и по този начин са в най-висок риск за станат обект на институционален тип грижа. От тази група в проекта ще бъдат включени 74 души.
 
Водеща организация Община Кула
 
Обща стойност на проекта 194 689,19 лв
 
Сума на безвъзмездната финансова помощ 194 689,19 лв


 
Публикации

Брошура на проекта [pdf]

Плакат [pdf]

Дневник на потребителя [pdf]

 
Други Документи по проекта
 
Декларация Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунавски Еврорегионален Граждански Форум и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

 

 

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове