Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
English •   
  


ПРОЕКТ "ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА САМОТНИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОБЩИНА КУЛА" - ДОКУМЕНТИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
Правилник за вътрешния трудов ред
Етични стандарти в работата на домашния помощник
Процедура за сигнализиране и намеса в случаи на злоупотреба, неглижиране или насилие
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби
Процедура за действие при инциденти и спешни ситуации
Процедура за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Процедура за провеждане на инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
Процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги
Процедура за вътрешен контрол
Процедура за подбор и назначаване на домашни помощници
Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители
Процедура за оценка на риска
Инструкция за защита на личните данни
Инструкция за защита на имуществото и финансовите средства на потребителя
Инструкция за обезопасяване на дома на потребителя
Тристранен договор с потребител на услугата "домашен помощник"
Индивидуален план за грижи
Трудов договор на домашен помощник
Длъжностна характеристика на домашен помощник
Индивидуален работен план
Форма за интервю на ДП
Анкетна карта на ДП (регистрационна)
Анкета за оценка на ДП
Атестационна карта
Списък за заседание на Съвета за сътрудничество
Списък за групова супервизия
Списък за индивидуална супервизия
Заявление на потребител
Заявление на ДП
Молба за отпуск на ДП
Празна бланка с лого 1
Празна бланка с лого 2

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове