Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
English •   
  


Проект "Гражданското общество и местната публична администрация от Калафат и Видин създават модел за трансгранично сътрудничество" - ОПИСАНИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния–България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
   
Име Гражданското общество и местната публична администрация от Калафат и Видин създават модел за трансгранично сътрудничество
 
Ref.No 2(4i)-3.3-9, MIS-ETC Code 550
 
Географски обхват Общини Видин, България и Калафат, Румъния
 
Продължителност 12 месеца (04.07.2013 - 03.07.2014г.)
 
Цели Основна цел: Развитие на капацитета на публичните администрации във Видин и Калафат към адаптиране към новите изисквания, генерирани от присъединяването към ЕС, чрез подобряването на сътрудничеството между администрациите по теми от взаимен интерес, хармонизиране на предоставяните услуги, и действията насочени към формирането на трансграничен капацитет и по специално към предоставянето на интегрирани услуги;
Специфична цел 1: Развитие на капацитета за местно управление, чрез общо използване на ресурсите, обмен на добри практики, сътрудничество при планирането и изпълнението на програми, с помощта на публично-частно партньорство; Специфична цел 2: Създаването на стабилна връзка на трансгранично партньорство между администрациите на двата града и гражданското общество, посредством информационен обмен между тях
 
Дейности 1. специфични дейности за ефикасно управление на проекта; 2. Създаване на Център за формиране на трансгранични компетенции сред местната администрация и НПО с оглед на предоставянето на интегрирани услуги към обществото; 3. Обмен на опит по теми от общ интерес; 4. Съвместни работни заседания на Общинските съвети на Калафат и Видин; 5. Серия от семинари адресирани до местната власт си НПО; 6. Годишен форум "Калафат-Видин - полюс за трансгранична икономическа конкурентноспособност"; 7. Реализирането на съвместна стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Калафат - Видин; 8. Дейности по представяне и визуализация на проекта
 
Очаквани резултати 1 Център за формиране на компетенции, 1 подготвителна среща за обмяната на опит, 4 срещи за обмяна на опит между доставчици на публични услуги от Видин и Калафат (120 участника), 2 подготвителни срещи за съвместните заседания на ОС, 4 съвместни заседания на ОС на Калафат и Видин (240 участника), 3 семинара (60 участника), 1 Трансграничен форум (80 участника)
 
Целеви групи Ръководните кадри на местната власт, специалисти от институциите от двата града, представители на бизнеса и гражданското общество от пограничния регион Калафат - Видин
 
Водещ партньор Агенция за малки и средни предприятия - PLIMM, Калафат, Румъния
 
Обща стойност на проекта 218 934,80 EUR
 
Публикации

Плакат

Дипляна

 
Други  
 

 

 

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове