Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
English •   
  


Проект "Социална подкрепа чрез опита на съседа – SANE" - ОПИСАНИЕ

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

   
Име

Социална подкрепа чрез опита на съседа – SANE

 
Ref.No 2007CB16IPO006-2011-2-39
 
Географски обхват Общини Видин, България и Ниш, Сърбия
 
Продължителност

12 месеца (26.07.2014 – 25.07.2015)

 
Цели

ОБЩА ЦЕЛ: Да допринесе за подобряване на качеството на живот в Българо-Сръбската гранична област чрез трансфер на методика и опит в социалната сфера.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Да създаде условия за обмяна на опит между професионалисти от системите за социална сигурност от области Нишава и Видин.
2. Да приложи българския модел на социална услуга „Социален асистент” (СА) в селските райони на област Нишава след адаптирането му към местните особености.
3. Да осигури устойчивост на новата услуга и сътрудничеството след края на проекта. 

 
Дейности

1. Създаване на Работна група
Тази група ще обедини 7 експерти от двете страни (4 от Сърбия и 3 от България) - специалисти от сектора на социалните услуги, служители от общини, експерти от държавната администрация, от неправителствени организации и други, избрани от партньорите. Задачите на този обществен орган ще включват консултиране и подкрепа на изпълнението на дейностите по проекта, текущ мониторинг и оценка на напредъка му. Той също така ще взема някои решения във връзка с проекта - напр. приемане на административната и методическа система (виж дейност 2). Планираме заседанията на РГ веднъж на всеки три месеца- две срещи в Ниш и две във Видин, по един ден всяка.

2. Разработване на административна и методическа система
Дейността има за цел да разработи всички необходими документи, парвила и методически препоръки за работата на услугата "Социален асистент" в сръбския целевия регион. Подобна документация вече съществува в България, но тя трябва да бъде адаптирана, за да отговори на специфичните условия (законодателство, наличните ресурси и практики и т.н.) в Сърбия. В дейността ще се включат двема опитни експерти (по един от всяка страна) за 20 дни всеки. Резултатът ще бъде набор от документи: правила за вътрешно управление,  методология на услугата, процедури за подбор, оценка на нуждите, сигурността на работното място, за жалби, за мониторинг, учебни програми за обучение на СА, договори, индивидуални планове за социални услуги и работни планове , Дневник за отчет на СА, и т.н.

3. Обучение на експерти
Обучението ще бъде на базата на разработената административна система и методология. То ще включва също и някои специфични теми като, например: законодателството за сигурността по време на работа, подготовка на проекти и т.н. Курсът ще се проведе за 5 дни в Сокобаня и ще включва 20 участници - представители на общинската администрация и други институции и организации - потенциален доставчици на тази социална услуга. Първата част от обучението (2 дни) ще бъде направено от българският треньор с превод. Резултат на обучението ще бъде подготовката на  набор от експерти, които да могат да управляват такава услуга в бъдеще.

4. Създаване и публикуване на web-сайт
Целите на сайта/секцията са: промоция на проекта и подкрепата на ЕС, информация за дейностите по проекта, публикуване на документална система и други продукти на проекта (за безплатно изтегляне), създаване на инструмент за комуникация между професионалисти - уеб форум, и т.н.

5. Учебно посещение
Посещението ще бъде част от процеса на обучение. Планираме да направим серия от срещи с представители на доставчици и потребители на услугата "Социална подкрепа" и други социални услуги в областите Видин и Монтана. Идеята е да се обсъжда реалното осъществяване на практикуване на социалните услуги в общността, като най-често срещаните проблеми, както и да се посети работен проект/и, ако такива са на разположение в този момент, в българския целеви регион. Тази дейност ще включва 20 експерти от Сърбия, които ще посетят България в продължение на три дни. Резултатът ще бъде придобиването на практически опит в паралел с теоретични знания от страна на сръбски експерти. За тази дейност ще бъде отговорен ДЕГФ.

6. Апробиране на услугата
Разработената административна и методическа системата трябва да бъде тествана в реална ситуация в Сърбия. Периодът на изпитване ще отнеме три месеца с ограничен брой социални асистенти (20), но достатъчен за оценка на ефективността на методологията и услугата. Те ще преминат 5-дневно обучение на база на разработена учебна програма. Разходите, свързани с предоставянето на социалната услуга ще бъдат финансирани от водещия партньор (не са включени в бюджета на проекта). Този период ще завърши с обратна връзка от СА, потребителите и другите участници. Оценката ще бъде оформено като доклад, който ще бъде публикуван на уеб-сайта на проекта. С оценката ще се ангажира един оценител за 6 дни.

7. Застъпническа кампания
Целта на тази дейност е да се осигури устойчивост на проекта и по-конкретно – на предоставянето на социалната услуга "Социален асистент" в сръбския целевия регион след края на проекта. За да постигнем това, ще организира застъпническа кампания. Кампанията трябва да има като резултат от решение на Общинския съвет за финансова подкрепа на услугата в бъдеще (с помощта на разработената методика и административна система). За тази цел печатните материали за проекта ще бъдат разпространени сред членовете на Съвета, кратък филм/репортаж за услугата ще бъде излъчен от местна телевизия и ще се проведе среща с Комисията по хуманитарните въпроси на Общинския съвет.  

8. Промоция на проекта
Тази дейност ще бъде използвана за популяризиране на проекта, както и за целите на застъпническата кампания. Тя ще включва разработването на печатни материали, кратък филм/репортаж за услугата и тяхното разпространение/излъчване. Планираме и две пресконференции за местните медии. Наборът от печатни материали ще се състои от: плакат на проекта, брошура с кратко обяснение на услугата (със застъпнически цели и за информация на широката публика), сборник от материали (за професионалисти в социалната сфера) с административната и методическа система и дневник на СА (за отчет на ежедневната им работа).  Филмът/репортажът ще бъде с продължителност от 10-15 минути и ще популяризира услугата сред широката общественост също.

 
Очаквани резултати
  • Създадена административна и методическа система за прилагане на новата социална услуга в Сърбия;
  • 30 професионалисти от социалния сектор обучени чрез тренинг и учебно посещение;
  • Създаден уеб-сайт за комуникация и обяна на опит;
  • Повече от 40 стари хора и такива с увреждания получили новата социуална услуга за 3 месеца в област Нишава;
  • Решение на Общинския съвет за финансиране на новата услуга.
 
Целеви групи
  • Професионалисти от системата за социално подпомагане от области Нишава и Видин – представители на доставчици на социални услуги (напр. общини и социални НПО), работещи със стари хора и хора с увреждания;
  • Членове на органи за взимане на решения (като Общински съвети) в социалната политика на регионално и местно равнища.
 
Водещ партньор Център за развитие на иновациите - Ниш, Сърбия
 
Обща стойност на проекта 53 555 EUR
 

 

 

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове