Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
Документи
   
За контакти •   
FAQ •   
Търси •   
  • English                                Карта на сайта •   


КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА СТРОЕЖА НА МОСТА ВИДИН - КАЛАФАТ И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

СТАТУТ

1. Коалицията е нестопански и неправителствен съюз на граждани, представители на гражданския сектор, бизнеса, местната власт и медиите от Видин, България и Калафат, Румъния.
2. Целта на коалицията е защитата на най-добрия интерес на местните общности от Видин и Калафат в процеса на строежа на моста Видин - Калафат и всички свързани с това дейности.
3. В своите дейности Коалицията ще отстоява следните принципи:
- Демократичност;
- Доброволност на участието и свобода на избора;
- Равнопоставеност и прозрачност;
- Религиозна и политическа независимост;
- Насърчаване на инициативата, активността и участието.
4. За постигане на своята цел Коалицията може да развива всички не забранени от закона дейности, като например:
- Свободно разпространение на информация;
- Обучение и други дейности за изграждане на капацитет;
- Провеждане на застъпнически кампании;
- Мониториране и др.
5. Членството в Коалицията е доброволно. Тя е отворена за всяко физическо лице, което приема Статута, споделя целта и спомага за нейното реализиране.
6. Общото събрание на база на писмена молба одобрява новите членове на Коалицията. В тази молба кандидатът трябва да посочи, че споделя целта на Коалицията и е съгласен с настоящия Статут.
7. Всеки член на Коалицията има правото:
- Да участва в събранията на Коалицията;
- Да гласува и да бъде избран за Председател;
- Да бъде информиран относно дейностите на Коалицията;
- Да напуска доброволно Коалицията, като заяви това писмено.
6. Всеки член на Коалицията е задължен:
- Да зачита Статута и да изпълнява решенията на Общото събрание;
- Да съдейства за постигането на целите на Коалицията;
- Да утвърждава доброто име на Коалицията;
- Да не използва по никакъв начин членството си в Коалицията за цели, които противоречат на целите и Статута.
7. Членството в Коалицията се прекратява:
- С едностранно решение на Коалицията;
- Чрез напускане или отпадане.
8. Управителното тяло на Коалицията е Общото събрание. Общото събрание е главен орган и е съставен от всички членове. Общото събрание:
- Променя Статута, одобрява други вътрешни актове;
- Избира и освобождава Председателя;
- Приема и изключва членове;
- Одобрява основните направления и програми в работата на Коалицията.
9. Общото събрание се свиква от Председателя с писмена покана, най-малко 10 дни предварително. В поканата е вписан дневният ред, датата, мястото и часа на провеждане на събранието. Общото събрание може да се свиква и по заявка на една трета от членовете на Коалицията.
10. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Взимането на решение става с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите.
11. Председателят ръководи текущата дейност на Коалицията и се избира от Общото събрание.
12. Общото събрание може да одобри други помощни органи за постоянно или временно, с конкретно определени задачи.

 

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Начало
  За нас  
  Членове  
  Срещи  
  Дейности 
  Връзки  
  Новини